Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
  • tytuł prawny władania nieruchomością
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  • obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzew

2. Aktualna mapa ewidencyjna (orginał lub kopia urzędowo potwierdzona), na której należy zaznaczyć planowane drzewa do usunięcia
3. Tytuł prawy władania nieruchomością (orginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów składa się w Urzędzie Gminy w Karsinie (pok. nr 6 lub w sekretariacie) osobiście lub listownie.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów odbiera się w pok. nr 6 bądź otrzymuje się pocztą.

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji przysługuje stronie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za wstawiennictwem Wójta Gminy w Karsinie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 07:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 749
16 marca 2020 19:37 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
16 marca 2020 19:36 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
16 marca 2020 19:35 (Marta Kulas) - Usunięcie załącznika.