Odtworzenie aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

a) Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski;

 3. Oświadczenie strony, że dotychczas nie występowała z ww. wnioskiem do innych urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.;

 4. Oświadczenie o wyborze nazwiska w przypadku, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.;

 5. Dokumenty potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany.

b) Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski;

 3. Oświadczenie strony, że dotychczas nie występowała z ww. wnioskiem do innych urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.;

 4. Dokumenty potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany.;

 5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego z dnia 8 września 1976 r..;

 6. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.;

 7. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku odtworzenia treści aktu zgonu.;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, najpóźniej do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 1. Art. 2, 22, 26, 31,104 – 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 33,35,36, 76a , 79a, 104, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 3. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.).;

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1904).;

 5. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330) .

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

 1. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do którego podanie zostało złożone.;

 2. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.;

 3. Wniosek składa osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny albo osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.;

 4. W przypadku odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa i braku oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa - oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku lub w każdym czasie do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał odtworzenia. Dotyczy to również oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

 6. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Natomiast odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 289
24 lipca 2019 07:51 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 09:50 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 09:49 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.