Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 2. Wniosek o przyjęcie ww. oświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka - 11,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożonego wniosku.

 • Sporządzenie protokołu o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

 • Dołączenie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia

 • Decyzja odmowna o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

Podstawa prawna

 1. Art. 22,59,70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 35, 127, 127a, 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

 2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.

 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 293
24 lipca 2019 07:54 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 10:08 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
30 marca 2018 10:07 (Marta Kulas) - Utworzenie sprawy.