Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z oświadczeniem strony postępowania, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do innych Urzędów Stanu Cywilnego na terenie Polski. W przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa.;

 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 3. Oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu, który ma być transkrybowany wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się także dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydawane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 roku.

 4. Dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu urodzenia, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP

 5. Pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń lub do prowadzenia sprawy.

 6. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej - jeżeli posiadała – dotyczy transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – 50 zł

 2. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł

 3. Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania administracyjnego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Wniosek do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie polegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 1. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego.

 2. Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 1. Art. 2, 22, 26, 31, 104 - 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 1 § 1, 3-7, art. 9 § 1, art. 10 – 15, art. 25, art. 88 § 1 i 2 , art. 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 4. Art. 33, 35 – 36, 76a, 79a, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 5. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904)

Tryb odwoławczy

Strona postępowania ma prawo od wydanej decyzji administracyjnej złożyć odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

 1. Obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego powinien obligatoryjnie złożyć wniosek o transkrypcję ww. dokumentu w przypadku, gdy posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 2. W przypadku, gdy zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia przy składanym wniosku o transkrypcję lub w każdym czasie mogą je złożyć do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał transkrypcji. Dotyczy to również oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 3. Zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, małżeństwo lub zgon, złożony wraz z wnioskiem o jego przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji nie podlega zwrotowi. Jedynie na wniosek strony, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydąć ten dokument po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

 5. Osoby przebywające poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu urodzenia z pośrednictwa konsula RP. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 284
24 lipca 2019 07:56 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 10:30 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
30 marca 2018 10:29 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.