Rejestracja zgonów.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

 3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport).

 5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł. Wpłaty z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

 1. Sporządzenie aktu zgonu.

 2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

Podstawa prawna

 1. Art. 13, 16-17, 22 -23, 47,92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 10 – 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 912 ze zm.).

 3. Art. 38 ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 657 ze zm.)

 4. Art. 33,35,127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 212);

 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

 2. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 3. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 4. Jeden odpis aktu zgonu jest wydawany z Urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 346
24 lipca 2019 07:59 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 11:36 (Marta Kulas) - Utworzenie sprawy.