Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

  2. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego;

  3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy w mieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

  4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.

  5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.


Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

  1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego

  2. Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 294
24 lipca 2019 07:59 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 11:43 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
30 marca 2018 11:42 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.