Udostępnianie aktów stanu cywilnego, ich akt zbiorowych oraz skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o wydanie w postaci papierowej lub elektronicznej o sporządzenie uwierzytelnionego odpisu (wypisu, wyciągu) i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów po wykazaniu interesu prawnego lub wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o przekazanie informacji zawartych w księgach stanu cywilnego oraz ich dokumentach zbiorowych i skorowidzach w postaci zaświadczenia albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie;

 3. dokument wykazujący interes prawny,

W przedmiotowej sprawie istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie może złożyć organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

 • Od wydania zaświadczenia na podstawie akt stanu cywilnego – 24 zł
 • Od wydania uwierzytelnionego odpisu (wyciągu, wypisu) z akt stanu cywilnego - 33,00 zł,
 • Od wydania uwierzytelnionej reprodukcji z akt stanu cywilnego od każdej pełnej lub zaczętej strony – 5,00 zł
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu (wypisu, wyciągu) i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów – 7 dni.

W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 14 dni.

 1. Wydanie zaświadczenia lub informacji zawartych w materiałach archiwalnych albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie,

 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

 3. Decyzja o odmowie dostępu do uwierzytelnionych materiałów archiwalnych

 4. Decyzja o umorzeniu postępowania.

Podstawa prawna

 1. Art. 128 ust. 1 , art. 130 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 16 ust. 2a, art. 16a, art. 16b ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 pkt 1, art. 16d – art. 16e i art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwalnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1506 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr 196 poz. 1161);

 4. Art. 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Od decyzji o odmowie wydania dokumentu lub decyzji o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Inne informacje

 1. Dostęp do materiałów archiwalnych poprzez wydanie z nich uwierzytelnionych odpisów (wypisów, wyciągów) i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów podlega ograniczeniu biorąc pod uwagę ochronę: dóbr osobistych, danych osobowych oraz ze względu na potrzebę zachowania integralności składników państwowego zasobu archiwalnego zagrożonego uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

 2. Akty stanu cywilnego lub księgi stanu cywilnego oraz dokumenty zbiorowe podlegają udostępnieniu nie wcześniej niż w przypadku:

 3. aktów urodzeń – po 100 latach,

 4. aktów małżeństw i zgonów – po 80 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpowiednio: sporządzenie aktu lub zamknięcie księgi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 331
24 lipca 2019 08:00 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 11:50 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 11:49 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.