Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w przedmiotowej sprawie;

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);

  • urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);

  • zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
 2. dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji, unieważnienie małżeństwa – 11,00 zł

 

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, najpóźniej do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa

Podstawa prawna

 1. Art. 24 ust. 1 i 2 , art. 31, art. 108 ust. 1 -3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 33,76a , 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 3. art. 1 ust. 1 lit. A, art. 21 ust. 1,2 i 3, art. 37 i 39 oraz art. 64 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/ 2000

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1904).;

 5. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330) .

Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, przy tym informuje o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Inne informacje

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

 2. Pełnomocnikiem w przedmiotowej sprawie może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 3. Na podstawie art. 31 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 4. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 5. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 6. konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 282
24 lipca 2019 08:01 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 12:12 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
30 marca 2018 12:11 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.