Dowód osobisty - procedury

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego;

 2. kolorowe zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
  o wymiarach 35 × 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzące na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
  Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
  z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
  noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.;

 3. dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport, w przypadku posiadania;

 4. dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo;

 5. do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, wówczas osoba zostanie o tym poinformowana.

 

Wniosek o uzyskanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet.

Wniosek o dowód obowiązkowo składa osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie posiada jeszcze dowodu osobistego,

 • wymienia dowód osobisty — z powodu zmiany danych osobowych, utraty dowodu, uszkodzenia dowodu lub innych przyczyn.

Wniosek o dowód może złożyć osoba:

 • niepełnoletnia - 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia,

 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,

 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu: dziecka do 18 roku życia innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej. W przypadku złożenia wniosku o dowód dla dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko obowiązkowo musi być przy złożeniu wniosku.

Obowiązkowo dowód należy uzyskać, gdy:

 • osoba ukończyła 18 lat,

 • zmieniły się dane osobowe w obecnym dowodzie (na przykład nazwisko),

 • zmienił się wygląd twarzy – wizerunek twarzy (na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie osoby),

 • dowód został zagubiony, zniszczony lub skradziony.

W przypadku wymiany dowodu, z przyczyny upływu terminu ważności dowodu, wniosek o uzyskanie nowego dowodu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Nie ma obowiązku wymiany dowodu, jeśli zmienia się adres zameldowania osoby albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód nie można osobiście udać się do urzędu. Wówczas, można złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Wobec tego skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik ci pomoże w załatwieniu tej sprawy.

 

Odbiór dowodu:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Jeśli osoba posiada dotychczasowy dowód osobisty, okazuje go przy odbiorze nowego dowodu;

 • odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby. Wnioskodawca może samodzielnie odebrać taki dowód pod warunkiem, że osoba ta była przy składaniu wniosku lub jest dzieckiem, które nie ma jeszcze 5 lat.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1464 ze zm.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, Dz.U. z 2015r., poz. 212

Inne informacje

Ważność dowodu osobistego:

 • dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania;

 • w przypadku dzieci do 5-ciu lat, termin ważności dowodu osobistego wynosi 5 lat;

 • dzieci powyżej 5 roku życia otrzymują dowód osobisty ważny przez 10 lat.
   

Pouczenie:

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 819
13 stycznia 2020 10:58 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2020 10:57 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2020 10:51 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.