Wydanie opisu zupełnego, skróconego, wielojęzykowego aktu stanu cywilnego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu;

 2. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;

 3. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

 • 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony
 • 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – najpóźniej 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Inne informacje

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, gdy niezbędne jest przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wówczas należy to udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

 2. Opłacie skarbowejpodlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.

 3. Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa oraz oświaty pozaszkolnej, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), dokumentu tożsamości np. paszportu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 537
24 lipca 2019 08:09 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2018 10:31 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2018 10:29 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.