Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Meldunek jest czynnością techniczno-administracyjną, która nie wywołuje sama żadnych skutków w dziedzinie prawa cywilnego. To tylko potwierdzenie miejsca stałego lub tymczasowego pobytu danej osoby, który jest niezbędny do celów ewidencyjnych. Z faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności. Problemy mieszkaniowe, spory rodzinne, kwestie własnościowe – te okoliczności powoływane przestrony postępowania administracyjnego są bez znaczenia w postępowaniu administracyjnym. Sprawy meldunkowe nalezą do zagadnień ze sfery prawa administracyjnego i służą wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego, nie mają one żadnego związku z ustaleniem prawa do lokalu, czy roszczeniami majątkowymi.

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec opuszczający miejsce stałego pobytu lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest zobowiązany wymeldować się.

Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.

Zobowiązana do dokonania wymeldowania jest: osoba dokonująca wymeldowania – osobiście.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje rodzic lub jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Również dokonania wymeldowania może pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu.

Wymeldować można się podczas:

  1. zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie;

  2. złożenie wniosku przez osobę dokonującą wymeldowania się - osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce dotychczasowego zameldowania;

  3. zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie opuszczającej miejsce dotychczasowego pobytu stałego lub czasowego. W przypadku, gdy obowiązek ten nie zostanie dobrowolnie zrealizowany, organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ prowadzi postępowanie wyjaśniające - ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu, zwraca się do funkcjonariuszy Policji w celu przeprowadzenia wywiadu meldunkowego, zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o osobę. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu. Na decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

  • Za wydanie decyzji o wymeldowaniu osoby z miejsca pobytu – 10 zł
  • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Termin załatwienia sprawy - do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

  1. Decyzja o wymeldowaniu osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego

  2. Decyzja o odmowie wymeldowania osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 310
24 lipca 2019 08:13 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2018 11:17 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2018 11:16 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.