Zmiana imion i nazwisk.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o zmianę imienia czy nazwiska

 3. W przypadku, gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

 4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, gdy:

 • zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,

 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców. Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, gdy:

 • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.

 1. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska jego dziecka powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

 3. W przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:

 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 10,00 zł.

 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 

Termin i sposób załatwienia

Sprawa zostanie rozstrzygnięta w terminie do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 • Decyzja orzekająca o zmianie imienia lub nazwiska

 • Decyzja odmowna o zmianie imienia lub nazwiska

 • Dołączenie wzmianki o zmianie imienia lub nazwiska osoby do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby

Podstawa prawna

 1. Art. 4 ust.1 oraz art. 8 – 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (t,j. Dz.U. z 2016r. poz. 10);

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

 3. Art. 35, 57, 76a,104, art. 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zmiany imienia czy nazwiska stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karsinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie,

 • cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,

 • cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,

 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

 • numer PESEL – gdy został nadany,

 • aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.

 • imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,

 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

 • uzasadnienie wniosku – ważne powody w rozumieniu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy:

 • wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 1. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na: nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

 2. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

 3. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

 4. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 5. Obywatel polski, który dokonał zmiany imienia lub nazwiska przed organami obcego państwa po dniu 1 lipca 2009r. może żądać uznania orzeczenia w tym zakresie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i wpisania na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia lub małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Karsinie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 296
24 lipca 2019 08:14 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2018 11:23 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2018 11:22 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.