Rejestr działalności regulowanej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karsin od 1 stycznia 2012 roku tworzy i prowadzi Wójt. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karsin obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4.  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej* w wysokości zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłaty

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis
do rejestru działalności regulowanej.

 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy UG Karsin nr 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Karsin.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Karsin dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje zaświadczenie o wpisie.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83 – 440 Karsin (pok. Nr 5) oraz na stronie internetowej www.karsin.pl  (w zakładce BIP – Biuletyn Informacji Publicznej)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 647
24 lipca 2019 07:56 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2018 12:09 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2018 12:09 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.