Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1) kopia zgłoszenia wodno prawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu od organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych;

2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
a) aktualny profil wody w kąpielisku,
b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne)
albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

3) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, sekretariat gminy

Termin i sposób załatwienia

1) Rada Gminy w Karsinie określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.
2) Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać Wójtowi Gminy Karsin wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.
3) Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora; nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych. Ponadto do wniosku należy dołączyć: zgłoszenie wodnoprawne; informacje dotyczące planowanego kąpieliska tj.: aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego, sposób gospodarki odpadami, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli. W przypadku, gdy dokumentacja jest niepełna Wójt Gminy Karsin  wzywa do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.
4) Przygotowany projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków, Wójt Gminy Karsin  podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Następnie Wójt Gminy Karsin rozpatruje wniesione uwagi oraz propozycje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
5) Projekt uchwały wraz z wnioskami organizatorów kąpielisk Wójt Gminy Karsin najpóźniej
do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim,  właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, którzy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu.
6) Wójt Gminy Karsin  prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk oraz przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres dziesięciu lat od dnia dokonania danego wpisu. Natomiast organizator kąpieliska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych zawartych w ewidencji kąpielisk.
7) Organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko.
8) Organizatorzy kąpielisk mogą łączyć kąpieliska, w przypadku, gdy: kąpieliska sąsiadują
ze sobą; kąpieliska uzyskały zbliżone oceny jakości wody za poprzednie 4 lata; profile wody w kąpieliskach wskazują na wspólne czynniki ryzyka lub ich brak.
9) Organizatorzy kąpielisk mogą dokonywać podziału kąpielisk, gdy jest to uzasadnione jakością wody w kąpielisku lub jego części.
10) W przypadku zaprzestania prowadzenia przez organizatora kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli tracą one swój status, a organizator jest obowiązany usunąć oznakowanie tych miejsc.

Podstawa prawna

Informacja do wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk zgodnie z nową ustawą z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz.2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 481
20 stycznia 2020 10:21 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2020 09:45 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
20 stycznia 2020 09:45 (Marta Kulas) - Usunięcie załącznika.