Stanowiska

Wójt

Informacje

Wójt - Roman Brunke

Do zakresu zadań Wójta należy:
1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2.podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4.zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5.okresowe zwoływanie narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6.koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7.rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8.udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9.czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11.upoważnianie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Sekretarz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2017 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 5709
06 listopada 2019 09:18 (Marta Kulas) - Zmiana danych stanowiska: Skarbnik.
06 listopada 2019 09:18 (Marta Kulas) - Dodanie stanowiska: Skarbnik.
28 marca 2018 07:13 (Marta Kulas) - Dodanie stanowiska: Sekretarz .