Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.5.20.2017.2018

Karsin, dnia 22 marca 2018 r. Rgś 6220.5.20.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rgś 6220.5.14.2017.2018

Karsin, dnia 12 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.14.2017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K

Rgś 6220.5.11.2017.2018

Karsin, dnia 7 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.11.2017.2018.ED OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rgś 6220.1.1.2018

Karsin, dnia 13 lutego 2018 r. Rgś 6220.1.1.2018 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rgś 6721.1.5.4.2016.2017

(...) o przyjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin.....

Rgś 6220.9.8.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin".. (..)

Rgś 6220.11.13.2016.2017

(...) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Karsin z dnia 25 maja 2016 r. Nr Rgś 6220.11.11.2016.2017 dotyczącej zadania pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin”, w niżej wymienionym zakresie. (..)

Rgś 6220.11.14.2016.2017

(...) w dniu 1 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Wójta Gminy Karsin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2017 roku, Nr Rgś.6220.11.11.2016.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa...