Decyzje środowiskowe

Rgś 6220.5.22.2017.2018

Karsin, dnia 29 marca 2018 r.

Rgś 6220.5.22.2017.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN

o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

Zawiadamiam strony

o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

w związku z zażaleniem na postanowienie Wójta Gminy Karsin z dnia 12 marca 2018r. nr RGŚ 6220.5.12.2017.2018 dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV

relacji linia 110 kV Czersk-Brusy – GPZ Karsin

 

Wobec powyższego strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. zażalenia oraz aktami sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2018 07:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 311
09 kwietnia 2018 07:03 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)