Decyzje środowiskowe

Rgś 6220.5.35.2017/2018

   Karsin, dnia 19.09.2018r.

Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.);

 

Wójt Gminy Karsin zawiadamia Strony postępowania

 

iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin"; planowanego do realizacji w powiecie kościerskim (Gmina Karsin, obręby: Zamość, Osowo, Dąbrowa), oraz w powiecie chojnickim (Gmina Brusy, obręb Huta)”, wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez p. Małgorzatę Czarnecką, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższej inwestycji, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących ww. sprawy.

 

Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, bądź przez pełnomocnika, na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83 - 440 Karsin, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, pokój nr 5 w dni powszednie w godz. od 700 do 1500.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 281
21 września 2018 10:25 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)