Decyzje środowiskowe

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 24 października 2018 r.

Rgś 6220.5.38.2017/2018.RO

 

O G Ł O S Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Stosownie do art. 38 i  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1406 z późn. zm.), Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że;

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w dniu 24 października 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.37.2017/2018.RO uzgadniająca po spełnieniu ustalonych warunków realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin”, planowanego do realizacji
w powiecie kościerskim (Gmina Karsin, obręby: Zamość, Osowo, Dąbrowa) oraz
w powiecie chojnickim (Gmina Brusy, obręb Huta)
.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy Karsin (pok. nr 5, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskim Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Informuję również, że od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

   

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2018 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 311
25 października 2018 09:16 (Marta Kulas) - Skopiowanie wiadomości - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach