Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                          Karsin, dnia 5 listopada 2018 r.

RGŚ 6220.4.1.3.2018.RO

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KARSIN

o wszczęciu postępowania administracyjnego

           

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31 października 2018 roku na wniosek firmy Sylva sp. z o.o. z siedzibą w Wielu przy ul. Kościerskiej 2, 83-440 Karsin reprezentowanej przez pana Piotra Taube wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą

w firmie Sylva sp. z o.o. w Wielu”.

Lokalizacja przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania ograniczone są do działek ewidencyjnych o numerach 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/24, 119/27, 119/31, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35, 119/36, 119/37, 119/38, 119/39, , 119/40, 119/41, 119/42, 119/43, 119/50, 119/51,119/52, 119/53, 110, 170/25, 140, 143, 142/11, 120 położonych w obrębie Wiele, gmina Karsin.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom postępowania czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (m.in. wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy określającej lokalizację inwestycji)  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Karsin - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Długa 222, 83-440 Karsin w godzinach od 700 – 1500.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 i 64  ust. 1 ww. ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), oraz §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

             Wobec powyższego Wójt Gminy Karsin wystąpił pismami do organów współdziałających z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

 

 

 

Karsin, dnia 6 listopada 2018 r.

Rgś 6220.4.3.2018.RO

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KARSIN

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);

 

zawiadamiam

 

że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 5 listopada 2018r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie Sylva sp. z o.o. w Wielu”.

 

W związku ze złożonym wnioskiem firmy Sylva Sp. z o.o.z siedzibą w Wielu, przy ul. Kościerskiej 2 ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Karsin przekazał pismami nr Rgś 6220.4.2.1-3.2018.RO z dnia 5 listopada 2018 r. dokumentację organom opiniującym ws. wydania przedmiotowej decyzji.

 

Informuję, iż strony na każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z wnioskiem i wszystkimi dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dni powszednie w godz. od 700 do 1500.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2018 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 347
27 marca 2019 09:34 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 09:17 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 09:14 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)