Decyzje środowiskowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 22 marca 2019 r.

Rgś 6220.4.6.1.2018/2019.RO

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek Pana Piotr Taube, działającego w imieniu spółki Sylva Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerskiej 2, 83-440 Karsin z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie Sylva sp. z o.o. w Wielu” zostało wydane w dniu 20 marca 2019 r. postanowienie Wójta Gminy Karsin nr Rgś 6220.4.4.2018/2019.RO o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zamierzenia.

 

Informuję również, że na  niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 7 dni od dnia  jego otrzymania.

            Biorąc pod uwagę powyższe postanowienie nr Rgś 6220.4.4.2018/2019.RO dokonano zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - postanowienie Wójta Gminy Karsin nr Rgś 6220.4.5.2018/2019.RO z dnia 22 marca 2019 r.

            Jednocześnie informuję, że zainteresowane strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią wyżej wymienionych postanowień oraz całą dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Karsin, pok. nr 4, w godzinach 700 – 1500.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2019 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 297
27 marca 2019 09:29 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)