Decyzje środowiskowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 28 marca 2019 r.

Rgś 6220.4.9.2018/2019.RO

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY KARSIN

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 

Z a w i a d a m i a m

o wydaniu postanowienia nr RGŚ 6220.4.7.2018/2019.RO z dnia 28 marca 2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą

w firmie Sylva sp. z o.o. w Wielu”.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom postępowania czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (m.in. wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy określającej lokalizację inwestycji, raportu oddziaływania na środowisko)  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Karsin - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Długa 222, 83-440 Karsin (pokój nr 4), w godzinach od 700 – 1500.

            Wobec powyższego Wójt Gminy Karsin wystąpił pismami do organów współdziałających z prośbą o opinię nt. raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2019 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 270
05 kwietnia 2019 07:41 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2019 07:39 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)