Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Rgś 6220.5.1.2.2019.RO

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KARSIN
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku na wniosek Pana Stanisława Cysewskiego, zam. Dębowiec wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Karsin I na terenie części działki nr 561, obręb Karsin, gmina Karsin".

Lokalizacja przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania ograniczone są do działek ewidencyjnych o numerach 549/1, 549/2, 550, 558/2, 560, 561, 562, 584  położonych w obrębie Karsin, gmina Karsin.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom postępowania czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (m.in. wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy określającej lokalizację inwestycji)  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Karsin - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Długa 222, 83-440 Karsin w godzinach od 700 – 1500.
Mając na uwadze art. 63 ust. 1 i 64  ust. 1 ww. ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 40, lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie.
Wobec powyższego Wójt Gminy Karsin wystąpił pismami do organów współdziałających z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2019 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 200
03 września 2019 08:19 (Łukasz Datta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)