Nabór na stanowiska pracy

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr IV/292/18
z dnia 14 sierpnia 2018.r


WÓJT GMINY KARSIN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin.
nazwa stanowiska pracy

- w wymiarze 1 etatu.


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (pożądane wykształcenie ekonomiczne lub w dziedzinie rachunkowości);
b) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
c) obywatelstwo polskie;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
f) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość oprogramowania biurowego Microsoft Exsel, Word;
b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie;
c) kreatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista;
d) pożądane jest posiadanie doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej;
e) odpowiedzialność, odporność na stres, uprzejmość, umiejętność planowania pracy, sumienność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji związanej z środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w programie RADIX (zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji gminy;
b) prowadzenie rachunkowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków gminy;
c) rozliczanie prac związanych z transportem (karty drogowe, zakup paliwa);
d) pomoc w sporządzaniu sprawozdawczości gminy;
e)pomoc w realizacji planu dochodów i wydatków gminy;
f) pomoc w przygotowaniu projektu budżetu gminy;
g) rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego;
g) rozliczanie delegacji służbowych, kontrola ewidencji przebiegu pojazdów.
h) kontrola podatkowa.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) kwestionariusz osobowy;
c) CV/życiorys z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
d) dokumenty poświadczające wykształcenie;
e) kserokopię świadectw pracy;
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
g) Oświadczenie o niekaralności;
h) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
i) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
j) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
k) w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Warunki pracy na stanowisku:

a) praca administracyjno – biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godz. dziennie, obsługa sprzętu biurowego;
b) zaliczana do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego;
c) okazjonalne wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach, podwyższających kwalifikacje zawodowe;
d) praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 .


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Karsinie – ul. Długa 222, 83-440 Karsin, z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin”

w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.karsin.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Karsinie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ”.

Ponadto Urząd Gminy w Karsinie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł mniej niż 6%.

Karsin, dnia 14 sierpnia 2018r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesława Mudlaw
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 1201
17 września 2018 11:54 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika [skm_c45818091711390.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2018 10:39 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika [lista_kandydatow_do_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:39 (Marta Kulas) - Opublikowanie dokumentu.