Nabór na stanowiska pracy

Dyrektor Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu.

Wójt Gminy Karsin
dnia 23 listopada 2018 r.

ogłasza

konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi.
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 5. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.
 6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 7. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem
 8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.


II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydatów:

 1. Znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
 3. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
 4. Odporność emocjonalna i samokontrola.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Gotowość do stałego samodoskonalenia się.
 7. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.


III. Zakres obowiązków na stanowisku.

 1. Kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno- wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
 3. Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji.
 4. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka.
 5. Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi.
 6. Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.
 8. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
 3. Pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka PTYŚ.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).
 11. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzenia naboru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.).


V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Żłobka PTYŚ w Karsinie, w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w biurze Rady Gminy pod adresem:

Urząd Gminy Karsin
ul. Długa 222
83 – 440 Karsin

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karsin.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 643
23 listopada 2018 11:15 (Łukasz Datta) - Dodanie załącznika [konkurs_dyrektor_zlobka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 11:14 (Łukasz Datta) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_v12018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 11:13 (Łukasz Datta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)