Nabór na stanowiska pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielu

Wójt Gminy Karsin

dnia 31 lipca 2019r.

ogłasza

konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielu.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz.1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:


1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w ty, stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

3. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydatka:

  • imię( imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji)

4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. B świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość  języka polskiego o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2027r. poz.60) – w przypadku cudzoziemców,

7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 20126r. poz. 1721,1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12. poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,

13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2027r. poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016r. poz. 1842

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karsinie lub Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielu, w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. w biurze Rady Gminy pod adresem:


Urząd Gminy Karsin

ul. Długa 222

83 – 440 Karsin

 

W przypadku oferta składanych w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karsin. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesława Mudlaw
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2019 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 450
01 sierpnia 2019 08:48 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 08:46 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 08:46 (Marta Kulas) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)