Nabór na stanowiska pracy

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie.
nazwa stanowiska pracy
- w wymiarze 1 etat.


I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

   • znajomość obsługi programów komputerowych w tym obsługa pakietu office;
   • dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, pracowitość;
   • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
   • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B .

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • prowadzenie rachunkowości jednostki;
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   • dokonywanie wstępnej kontroli:
    • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
    • kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
   • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych ( według podziału klasyfikacji budżetowej);
   • sporządzanie zbiorowych sprawozdań finansowych i analiz;
   • archiwizowanie dokumentacji księgowej;
   • księgowanie projektów unijnych;
   • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika jednostki.

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku,
 9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Karsinie - ul. Długa 222, 83-440 Karsin, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego Urzędu Gminy w Karsinie" w terminie do dnia 28 października 2019 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Termin przeprowadzenia konkursu ustalono na 29 października 2019 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Karsinie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.karsin.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Karsinie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o finansach publicznych (Dz.U z 2019r, poz. 869)".

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2019 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 1287
18 października 2019 08:40 (Łukasz Datta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 08:39 (Łukasz Datta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 08:38 (Łukasz Datta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)