Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) prowadzącymi działalność na terenie gminy Karsin. Konsultacje...

Komunikat

Gmina Karsin w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karsin w 2012 roku" podpisała umowę ze schroniskiem Azyl Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa 19, 83-330 Żukowo z filią w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej (tel. 604 22 99 27, www.azyl.gda.pl)

Staże

Urząd Gminy w Karsinie poszukuje osób do odbycia stażu w Urzędzie Gminy lub podległych jednostkach oraganizacyjnych. Wnioski należy składać w jak najszybszym terminie w sekretariacie Urzędu. Osoba ubiegająca się o staż musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie.

Zapytanie ofertowe

Dotyczące dostawy wyposażenia do punktów przedszkolnych w Gminie Karsin.

Zapytanie ofertowe

Karsin, 12.07.2012 Zapytanie ofertowe Przedmiot: Remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Osowie I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl w imieniu szkoły Podstawowej w Osowie. II. WPROWADZENIE 1. Do postępowania nie stosuje się przepis&oac

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2011.

Ogłoszenie

13 marca 2012 Wójt Gminy Kar

Ogłoszenie

16 lutego 2012

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin zawiadamia, że w dniach 06.02 do 15.03 br. przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Dofinansowanie będzie polegać na zwrocie 70% kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, natomiast 30% kosztów...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 23.01.2012 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy w Karsinie z dnia 28.11.2011 r. w sprawie...