Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Dostawa 60 licencji programu Microsoft Windows 8 Professional Upgrade dla edukacji. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl.

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 02.12.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/237/13 Rady G

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2014 rok”. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania o

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób dotyczących podstawy obsługi komputera i internetu. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl. II. W

Zakończenie realizacji projektu

Gmina Karsin zakończyła realizację projektu p.n. "Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk". Wartość projektu wyniosła 2.961.133,17 zł, z czego środki

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin Informacja o szkodliwości samodzielnie podejmowanych prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych. [więcej...]

Zapytanie ofertowe

Przedmiot: Dostawa i montaż antenowych urządzeń wsporczych dla anten I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl. II. WPROWADZENIE 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j....

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Karsinie informuje, że z dniem 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.poz. 1407), oraz dwóch rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.12.2012r. Wskazana ustawa wprowadza wiele ułatwień dla osób wykonujących obowiązek meldunkowy,...

Ogłoszenie

Gmina Karsin informuje, że rozpoczęto realizowanie projektu p.n. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin". W ramach projektu zakupionych zostanie 60 zestaw&oacut