Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje projektu

Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Konsultacje społeczne

Dotyczące projektu "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2017 rok.

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) informuję...

Konsultacje społeczne

Urząd Gminy w Karsinie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - część III - przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich", które odbędą się dnia 19.10.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Ś

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim. Okres zatrudnienia – od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku. Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony kurs ratownika wodnego śródlądowego lub kurs starszego ratownika wodnego. Termin składania podań...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie od 22 lutego do 31 marca 2016 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5. Kwota dofinansowania zadania może stan

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górki, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.