Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsi

Obwieszczenie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Karsin, dnia 26 października 2018 r. Rgś 6220.5.40.2017/2018.RO O B W I E S Z C Z E N I E o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Stosownie do art. 49, ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, art. 85 us

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 24 października 2018 r. Rgś 6220.5.38.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego och