Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 02.03.2016 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy w Karsinie z dnia 30.11.2016 r. w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 02.03.2016 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy w Karsinie z dnia 30.11.2016 r. w sprawie...

Ogłoszenie

Karsin, dnia 9 lutego 2017 r. RGŚ.6721.1.2.2016/2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin wraz z prognozą oddziaływania...

Ogłoszenie

Karsin, dnia 9 lutego 2017 r. RGŚ.6721.2.4.2016/2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn....

Ogłoszenie

Karsin, dnia 9 lutego 2017 r. RGŚ.6721.2.4.2016/2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn....

Ogłoszenie

Karsin, dnia 9 lutego 2017 r. RGŚ.6721.1.2.2016/2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin wraz z prognozą oddziaływania...

Informacja

Od dnia 01.01.2017 r. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 636,41zł miesięcznie. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 130. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 90 ust. 1B ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia...

Informacja

Od dnia 01.01.2017 r. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 636,41zł miesięcznie. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 130. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 90 ust. 1B ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia...