Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Na podstawie art. 91 ust. 9 usta

XIII sesja Rady Gminy Karsin.

ZAWIADOMIENIE Zwołuję na dzień 6 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie XIII sesję Rady Gminy Karsin. Proponuje się następujący porządek sesji: 1. Sprawy regula

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowie drogi gminnej na odcinku Borks - Ośrodek Wypoczynkowy Largo w miejscowości Borsk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/87/2020 Wójta Gminy Karsin z dnia 3 stycznia 2020 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin działając na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),...

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 20 grudnia 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do przepi

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 18 grudnia 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego &nb