Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoz

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie do 25 maja 2018 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2. &

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 16 kwietnia 2018 r. Rgś 6220.1.6.2018.RO O G Ł O S Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogniwa fotowoltaiczne

Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) Lp. Obow

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszko

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, 18 stycznia 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiele Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.