Komunikaty

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot: Dostawa 60 licencji programu Microsoft Windows 8 Professional Upgrade dla edukacji.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl.

II. WPROWADZENIE

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 807 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania
 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą i wynosi poniżej 14 000 EURO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 60 licencji programu Microsoft Windows 8 Professional Upgrade dla edukacji, z przeznaczeniem dla następujących jednostek oświatowych:

  a)    Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie – 25 licencji;
  b)    Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu – 21 licencji;
  c)    Szkoły Podstawowej w Osowie – 14 licencji.

 2. Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe. Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.12.2013 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
    Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
 • zawierać cenę netto i brutto,
 • być podpisana przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 10.00.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.12.2013 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena - 100%.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Urbański – Kierownik Referatu Organizacyjno Gospodarczego – tel (+58) 687-31-20, wew. 38.

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2017 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Reszczyński
Ilość wyświetleń: 267
04 października 2017 11:39 (Marcin Reszczyński) - Dodanie załącznika [licencje_zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2017 11:39 (Marcin Reszczyński) - Dodanie załącznika [formularz_windows_upgrade.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2017 11:39 (Marcin Reszczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)